PDF Opties

5. Slot

Voor u ligt een Voorjaarsnota met een groot aantal aanpassingen van de lopende begroting en een vooruitblik op de route naar de begroting 2024. Het algemene beeld van de Voorjaarsnota is dat de begroting grotendeels wordt aangepast aan loon- en prijsstijgingen zodat er niet in de ambities hoeft te worden gesneden. Ook is er ruimte voor versterking van de organisatie en investeringen van de Investeringsagenda. Maar het ontbreekt aan ruimte om alle stijgingen te compenseren en er zijn enkele prioriteiten die nu niet van dekking kunnen worden voorzien. Die moeten goed worden uitgewerkt voor de begroting 2024. Mogelijk dat de incidentele ruimte in de begrotingsjaren 2024-2026 hieraan kan bijdragen, maar er kunnen ook andere keuzes nodig zijn. Hier hebben we tijd voor nodig en de laatste informatie van de meicirculaire. In de begroting ontvangt u hiervoor onze voorstellen. We leggen deze Voorjaarsnota aan u voor in de overtuiging dat we hiermee een goede koers voor dit moment hebben.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

de secretaris,

de burgemeester,