PDF Opties

Bijlage II Budgetneutraal

In deze bijlage worden de budgetneutrale mutaties verwerkt en toegelicht per programma.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Krediet

2023

2024

2025

2026

2027

I/S

Effect

Programma 1 Publiekdiensten

Regisseur vooroverleg Omgevingswet

-91

-94

-97

-100

-103

S

hogere lasten

Dekking regisseur vooroverleg Omgevingswet: uit leges en programmabudget

91

94

97

100

103

S

hogere baten

Programma 2 Samenleving

Actualisatie business case tijdelijke woningen (dekking: reserve woonvisie)

-31

-34

-37

-40

-37

S

hogere lasten

Energietoeslag 2023 (dekking: algemene reserve)

-6.000

-

-

-

-

I

hogere lasten

Opvang vluchtelingen Oekraïne

-12.853

-

-

-

-

I

hogere lasten

Dekking opvang vluchtelingen Oekraïne: uit specifieke uitkering

12.853

-

-

-

-

I

hogere baten

Noodopvang Baanstede

-2.000

-

-

-

-

I

hogere lasten

Dekking Noodopvang: uit specifieke uitkering/bijdrage Veiligheidsregio

2.000

-

-

-

-

I

hogere baten

Uitbreiding jobcoach (van BV onderwijs naar BV werk & inkomen)

-15

-15

-15

-15

-15

S

hogere lasten

Dekking uitbreiding jobcoach uit programmabudget inhuur kinderboerderij

15

15

15

15

15

S

lagere lasten

Overheveling formatie en materieel budget kunstobjecten (van prg 2 naar 6)

67

69

70

71

71

S

Hogere lasten

Overheveling formatie administratie (van overhead naar prg 2)

-60

-62

-64

-66

-66

S

Hogere lasten

Uitgaven lokaal preventieakkoord beschikking

-50

-

-

-

-

I

hogere lasten

Dekking lokaal preventieakkoord beschikking: uit specifieke uitkering

50

-

-

-

-

I

hogere baten

Opvoeren budget conform de voorlopige toekenning OAB

-297

-297

-297

-297

-297

S

hogere lasten

Dekking OAB uit specifieke uitkering

297

297

297

297

297

S

hogere baten

Programma 3 Wonen

Opstellen woonvisie (dekking: reserve woonvisie)

-75

-

-

-

-

I

hogere lasten

Programma 4 Milieu

Inzameling bio afval hoogbouw

825

-

-

-32

-63

-62

S

hogere lasten

Uitbreiding formatie afvalinzameling

-30

-62

-64

-66

-68

S

hogere lasten

Dekking inzameling bio afval hoogbouw en formatie uitbreiding afvalinzameling: uit afvalstoffenheffing

30

62

96

129

130

S

hogere baten

Bijstorten SVn Duurzaamheidsleningen (beheerskosten)

-5

-4

-3

-2

-6

S

hogere lasten

Dekking duurzaamheidsleningen: uit programmabudget duurzaamheid

5

4

3

2

6

S

lagere lasten

Programma 5 Bereikbaarheid

Actualisatie parkeergarages (dekking: reserve parkeren)

-19

-6

-9

-16

-16

S

hogere lasten

Verkeersveiligheid Purmer Noord (Van Osweg en de Grotehuysweg)

2.500

-

-

-

-

-

S

hogere lasten

Programma 6 Beheer openbare ruimte

Vervoer toezicht onderhoud groen uit programmabudget

550

-96

-127

-127

-126

-126

S

hogere lasten

Formatieuitbreiding medewerkers IBOR/Riolering (13 fte)

-705

-965

-1.001

-1.051

-1.082

S

hogere lasten

Dekking formatieuitbreiding IBOR/riolering: uit rioolheffing

44

91

94

97

100

S

hogere lasten

Dekking formatieuitbreiding IBOR/riolering: kredieten en programmabudget

660

873

907

954

982

S

lagere lasten

Speelvoorziening Weidelandpad (dekking: reserve IBOR)

161

-

-12

-12

-12

-

S

hogere lasten

Aanvullend krediet 2023 riolering (Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2023)

2.072

-

-71

-71

-70

-70

S

hogere lasten

Project integrale rioolvervanging Overwhere-Zuid

1.450

-

-13

-26

-37

-43

S

hogere lasten

Dekking GRP en Overwhere-Zuid: uit rioolheffing

-

84

97

107

113

S

hogere baten

Overheveling formatie en materieel budget kunstobjecten (van prg 2 naar 6)

-67

-69

-70

-71

-71

S

hogere lasten

Herschikking baten en lasten rioolheffing (RH)

-119

-160

-164

-168

-168

S

hogere lasten

Herschikking baten en lasten rioolheffing (RH)

119

160

164

168

168

S

hogere baten

Doorschuiven revitalisering Overwhere-Zuid (2022 naar 2027, dekking: reserve IBOR)

532

-

-

-

-532

I

Lagere L/B

Aanpassing budget wegen t.b.v. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

-150

-152

-155

-157

-157

S

hogere lasten

Aanpassing budget wegen t.b.v. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

150

152

155

157

157

S

hogere baten

Programma 7 Ruimtelijke ordening

Formatie manager projectbeheerser en projectondersteuner (IPM-rol)

-126

-183

-188

-194

-199

S

hogere lasten

Dekking formatie projectbeheerser- en ondersteuner: uit kredieten

126

183

188

194

199

S

Lagere lasten

Structurele capaciteit programmamanager Binnenstad

-

-97

-133

-137

-141

S

hogere lasten

Dekking programmamanager Binnenstad: uit programmabudget RO

-

97

133

137

141

S

Lagere lasten

Voortzetting programma Purmerend 2040 (dekking: reserve gronden)

-

-150

-150

-150

-150

S

hogere lasten

Wettelijk onderzoek flora/fauna (dekking: reserve gronden)

-

-

-

-180

-

I

hogere lasten

Onderzoek uitbreiding huisvesting woonwagenstandplaatsen (dekking: reserve gronden)

-44

-

-

-

-

I

hogere lasten

Invulling moties college Beemster (Beemster erf, stolpenbeleid en vrijkomende agrarische bebouwing)

-150

-

-

-

-

I

hogere lasten

Inbreiding woonwagenterrein Slaperdijk (besluit 1577293)

-22

-

-

-

-

I

hogere lasten

Inbreiding woonwagenterrein Slaperdijk (besluit 1577293)

22

-

-

-

-

I

hogere baten

Programma 8 Veiligheid

Pilot werkervaringsplaatsen Handhaving (dekking: overzicht overhead)

-52

-

-

-

-

I

hogere lasten

Overzicht Overhead

Pilot werkervaringsplaatsen Handhaving (naar prg 8)

52

-

-

-

-

I

lagere lasten

Overheveling medewerker administratie (van overhead naar prg 2)

60

62

64

66

66

S

lagere lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Dekking stelpost invulling moties college Beemster

150

-

-

-

-

I

lagere lasten

Resultaatbestemming

Reserve woonvisie (onttrekking)

106

34

37

40

37

I/S

hogere baten

Reserve parkeren (onttrekking)

19

6

9

16

16

S

hogere baten

Reserve IBOR (onttrekking)

-532

12

12

12

532

S

hogere baten

Reserve gronden (onttrekking)

44

150

150

330

150

S

hogere baten

Algemene reserve (onttrekking)

6.000

-

-

-

-

I

hogere baten

Saldo

-

-

-

-

-

Programma 1 Publiekdiensten

Regisseur vooroverleg Omgevingswet

In januari 2022 is het Omgevingsteam gestart. Door het Omgevingsteam worden de omgevingsvergunningen verleend. Dit vindt nu nog plaats op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en per 1 januari 2024 op grond van de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet krijgt het vooroverleg, dit is de afstemming tussen de gemeente en initiatiefnemer voorafgaand aan een ingediende omgevingsvergunning, een prominente rol. In 2022 is hier al positieve ervaring mee opgedaan. Om blijvend te kunnen voldoen aan de eisen die de Omgevingswet stelt ten aanzien van vergunningverlening, is het nodig om het vooroverleg binnen het Omgevingsteam goed te positioneren en te borgen. Hiervoor moet structureel capaciteit beschikbaar worden gesteld voor invulling van de functie Regisseur vooroverleg Omgevingswet (1,0 FTE). Voor deze functie wordt binnen het geheel van de legesopbrengsten voor de dekking gezorgd. De volledig herziene tarieventabel bij de legesverordening 2024 wordt in het najaar ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Programma 2 Samenleving

Actualisatie business case tijdelijke woningen
De business case tijdelijke woningen is aangepast aan de resultaten van de jaarrekening en de nieuwe aanbesteding van het beheer. Dit leidt tot een nadeel op jaarbasis. Dit nadeel wordt verrekend met de reserve Woonvisie.

Energietoeslag
Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan dat gemeenten ook in 2023 de mogelijkheid krijgen om energietoeslag te verstrekken. Evenals in 2022 heeft het kabinet hiervoor een richtbedrag genoemd van € 1,3 miljard. De begroting wordt voor deze uitkering inclusief uitvoeringskosten budgettair neutraal aangepast met € 6 miljoen. In afwachting van de financieringssystematiek van het kabinet volgen we de algemene lijn die we ook bij corona hebben gedaan: dekken uit de algemene reserve en bij compensatie weer terug laten vloeien.

Noodopvang Baanstee-Noord en opvang vluchtelingen Oekraïne
Voor de noodopvang van de Baanstee Noord en de opvang van vluchtelingen wordt voor 2023 rekening gehouden respectievelijk € 2 miljoen en bijna € 12,9 miljoen aan uitgaven in 2023. Beide regelingen worden gedekt door een specifieke uitkering.

Uitbreiding jobcoach (van BV onderwijs naar BV werk & inkomen)
Overheveling formatie en materieel budget kunstobjecten (van prg 2 naar 6)
Overheveling medewerker administratie (van overhead naar prg 2)
Op dit programma wordt op 3 onderdelen de formatie aangepast. Dit betreft de uitbreiding van een jobcoach die wordt gedekt uit het inhuurbudget van de kinderboerderij en het budget sociaal rendement. Daarnaast wordt de beheerder kunstobjecten in de openbare ruimte met materieel budget overgeheveld naar programma 6. Tenslotte komt er vanuit administratie contractbeheer formatie over dat voorheen werd geraamd op het overzicht overhead.

Lokaal preventieakkoord
Purmerend heeft voor 2023 een specifieke uitkering lokaal preventieakkoord ontvangen van incidenteel € 50.000. Deze beschikking is toegekend om meer in te zetten op gezondheidspreventie. Het bevat concrete maatregelen om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Daarnaast is er ruimte om dit in te zetten voor achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid. Purmerend bepaalt zelf welke problematiek centraal staat: de lokale behoefte is vaak leidend. Tegenover deze hogere baten staan ook hogere lasten. De verantwoording over de besteding van deze specifieke uitkeringen verloopt via de verantwoordingsmethode SiSa.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Voor het OAB heeft voor 2023 een voorlopige toekenning vanuit de specifieke uitkering plaatsgevonden. Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is er op gericht om achterstanden bij jonge kinderen en bij leerlingen in het basisonderwijs vroegtijdig op te sporen en te bestrijden. OAB richt zich op kinderen van alle leeftijden. De lasten en de baten worden geraamd.

Programma 3 Wonen

Opstellen Woonvisie
Begin 2023 heeft het college ingestemd met de startnotitie “Op weg naar een nieuwe woonvisie”. Door de veranderingen die in de afgelopen jaren op de woningmarkt en het beleidsveld Wonen hebben plaatsgevonden, is het van belang om opnieuw inzicht te krijgen in onder andere de voornaamste knelpunten en welke huishoudens deze knelpunten het sterkst ervaren. Met de nieuwe inzichten kunnen vervolgens de ambities opnieuw worden bepaald. De startnotitie beschrijft de voornaamste thema’s van de nieuwe woonvisie, de uitgangspunten en het stappenplan. Voor het opstellen van de Woonvisie is incidenteel € 75.000 in 2023 benodigd. Dit wordt gedekt uit de reserve Woonvisie.

Programma 4 Milieu

Inzameling bio afval hoogbouw en uitbreiding formatie afvalinzameling (krediet € 825.000)
Ruim 40% van het restafval bestaat uit bioafval, een afvalstroom die voor bijna 100% hergebruikt kan worden. Het streven is om de hoeveelheid restafval die naar de afvalverbranding gaat te verminderen. Een verbetering van de gescheiden inzameling van bioafval kan hier aan bijdragen. Om gefaseerd de inzameling van bio afval bij de hoogbouw te realiseren is een totaal krediet benodigd van € 825.000 (2024 € 412.500 en 2025 € 412.500) met een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Van dit krediet kunnen er 220 bovengrondse brengvoorzieningen voor bioafval, voorzien van toegangssysteem, worden aangeschaft en geplaatst bij de hoogbouw. De dekking van de kapitaallasten komt uit de afvalstoffenheffing.

Door de groei van de gemeente is het noodzakelijk om het aantal monteurs containeronderhoud uit te breiden om de gevraagde dienstverlening op het gebied van onderhoud en reparatie van 766 ondergrondse- en bovengrondse containers te kunnen waarborgen. Om invulling te geven aan deze groei is het nodig de formatie met 1 FTE uit te breiden. Dekking voor de loonkosten en overhead komt uit de afvalstoffenheffing.

Bijstorten Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) duurzaamheidsleningen (krediet € 2.000.000)
Voor de duurzaamheidsleningen is recent aan de gemeenteraad gevraagd om € 2 miljoen extra te storten bij SVn. De beheerslasten die hieruit voortvloeien worden gedekt uit het duurzaamheidsbudget.

Programma 5 Bereikbaarheid

Actualisatie parkeergarages
Nu de parkeergarages niet meer via uitbesteding geëxploiteerd gaan worden, was het nodig de huurbaten af te ramen en exploitatiekosten en parkeeropbrengsten te ramen voor de parkeergarage Claxonate en de parkeergarage Stadhuisplein. De realisatie in de jaarrekening voor de Claxonate was hiervoor de referentie. Deze actualisatie muteert met de reserve parkeren.

Verkeersveiligheid Purmer Noord (krediet € 2.500.000)
In de programmabegroting 2023 is budget voor kapitaallasten opgenomen om in het kader van groot onderhoud de verkeersveiligheid op de Grotenhuysweg en de Van Osweg te vergroten. Hier zijn abusievelijk geen kredietbesluiten over genomen waardoor de kapitaalkredieten niet in de lijst met investeringen zijn opgenomen. In het raadsbesluit bij deze Voorjaarsnota wordt dit hersteld.

Programma 6 Beheer openbare ruimte

Vervoer toezicht onderhoud groen (krediet € 550.041)
In de afgelopen jaren zijn de groenteams behoorlijk gegroeid en heeft de gemeente steeds meer groen zelf in onderhoud in plaats van bij een aannemer. Ook dit jaar is er sprake van een wijk die overkomt van Werkom: Wheermolen en industrieterrein de Koog. Bij de aanwas in de afgelopen jaren zijn er steeds tweedehands auto’s gekocht, die rechtstreeks uit het bestaande budget zijn betaald. Deze voertuigen zijn daardoor nooit in de vervangingsinvesteringen meegenomen, maar inmiddels wel aan het einde van hun levensduur. Voor de bomenploeg is er daarnaast behoefte aan meer materiaal, zijnde een snippertruck. Voor het geven van extra water vanwege klimatologische omstandigheden heeft de gemeente een grote trekker inclusief grote watertankwagen en kleine trekker zonder watertankwagen. De rest wordt door aannemers gedaan. De gemeente wil hier meer regie op en daarvoor is nodig: een aanpassing bestaande grote watertank, aanschaf kleine watertank en aanpassingen voor een kleine tank op een auto. Tenslotte biedt het huidige rooster van het gebruik bedrijfsauto’s geen ruimte voor het dagelijks gebruik van twee voertuigen voor toezichtswerkzaamheden van het Ingenieursbureau. Het is daarom noodzakelijk om twee nieuwe auto’s aan te schaffen voor uitvoering van deze werkzaamheden. In totaliteit gaat het om een investering van € 550.041. De dekking van de kapitaallasten, brandstof en onderhoud komt uit de budgetten IBOR.

Uitbreiding formatie openbare ruimte
De gemeenteraad heeft ingestemd met het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2023-2026, waarmee in lijn met de ambitie in het coalitieakkoord wordt toegewerkt naar een CROW-beeldkwaliteitsniveau B. Ook staat er een groot investeringsprogramma voor riolering in de planning. In lijn met de stijgende investeringen in 2023 tot en met 2026 neemt de werkvoorraad toe. In de programmabegroting 2023 was de verhouding tussen materieel budget en formatiebudget nog niet volledig uitgewerkt. Dat is thans wel het geval. Daarom worden de volgende mutaties in de formatie openbare ruimte voorgesteld:

  • Uitbreiding formatie ondergrondse Infrastructuur (1 FTE) en nieuwe functie strategisch coördinator ondergrondse Infrastructuur (1 FTE) voor advies en aanspreekpunt over de wet- en regelgeving en de richtlijnen (WION, WIBON, CROW500) voor ondergrondse infrastructuur, voor zowel externe netbeheerders als collega’s binnen de gemeente. De loonkosten en overhead worden voor 50% gedekt uit het exploitatiebudget IBOR en voor 50% uit de rioolheffing;

  • Nieuwe functie operationeel beheerder openbare verlichting voor opdrachten voor de realisatie van onderhoud, aanpassingen en uitbreidingen van verkeersvoorzieningen en werkzaamheden door derden (1 FTE). Dekking uit het exploitatiebudget IBOR.

  • Nieuwe functie strategisch beheerder/Installatieverantwoordelijke (1 FTE) voor de borging van de veiligheid van de bedrijfsvoering van de elektrotechnische Installaties. Dekking uit het exploitatiebudget IBOR.

  • Nieuwe functie strategisch coördinator ondergrondse infrastructuur (1 FTE) voor de borging van de veiligheid van de bedrijfsvoering van de elektrotechnische Installaties. Dekking uit het exploitatiebudget IBOR.

  • In de meerjarenbegroting is er extra geld beschikbaar gesteld om meer schoffelrondes per jaar uit te voeren. Een deel van het budget dat door aannemers wordt uitgevoerd, wordt omgezet voor meer mankracht eigen dienst (5 FTE). Dekking uit het exploitatiebudget IBOR.

  • Idem voor het goed voorbereiden en vervolgens in de markt weg te zetten van omvormingen (1 FTE). Dekking uit het exploitatiebudget IBOR.

  • Voor de realisatie van de investeringen IBOR is meer inzet van het team ingenieursbureau nodig op met name de disciplines wegen en kunstwerken. Dit betreft een projectleider, een senior werkvoorbereider en een senior toezichthouder (3 FTE). De dekking vindt plaats door tijdschrijven op de investeringskredieten.

  • Na de mutaties wordt op de circa € 4,5 miljoen IBOR uitbreiding structureel zo’n € 0,9 miljoen eigen personeelslasten ingezet. Daarnaast wordt via de kredieten ook nog een deel personeel aan IBOR doorbelast (kapitaallasten).

Speelvoorziening Weidelandpad (krediet € 161.000)
De speeltoestellen aan het Weidelandpad verkeren in slechte staat en er zijn veel klachten ontvangen vanuit de buurt. Op dit moment is de zwemsteiger en het pontje wegens gevaar afgesloten. De vervanging van deze speeltoestellen staat geprogrammeerd in 2026. Hiervoor is reeds krediet beschikbaar. Om de overige toestellen tot die tijd in stand te houden, zijn de onderhoudskosten hoger dan de lasten van het naar voren halen van de totale investering (€ 161.000) in 2024 en 2025. Daarom wordt voorgesteld om het krediet naar voren te halen. Dekking van de kapitaallasten komt uit het reserve IBOR.

Aanvullend krediet 2023 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) (krediet € 3.522.000)
De afgelopen tijd zijn stevige prijsverhogingen en oplopende levertijden opgetreden. Hier heeft ook het investeringsprogramma riolering mee te maken. Om kredieten op niveau te brengen wordt voor de volgende onderdelen aanvullend krediet gevraagd:

Omschrijving krediet

Bedrag

Afschrijvings-
termijn

Ombouw telmetrie RTC

€ 150.000

45

Vervanging afsluiters/ontluchters

€ 100.000

45

Renovatie gemalen

€ 199.000

45

Diverse reinigingsprojecten

€ 300.000

45

Burgemeester de Geusstraat/Ninaberstraat riolering

€ 60.000

45

H. De Grootstraat riolering vervangen

€ 55.000

45

Vervanging persleiding Rivierenlaan

€ 400.000

45

Vervanging persleiding Binnenstad

€ 550.000

45

Vervangen pompen en kasten

€ 157.500

20

Vervangen duikers

€ 100.000

45

Project Integrale Rioolvervanging Overwhere-Zuid

€ 1.450.000

45

Totaal

€ 3.522.000

De dekking van de kapitaallasten komt uit de rioolheffing.

Overheveling formatie en materieel budget kunstobjecten (van prg 2 naar 6)
De beheerder kunstobjecten in de openbare ruimte wordt met materieel budget overgeheveld van programma 2.

Herschikking baten en lasten rioolheffing
Om de baten en lasten van rioolheffing goed te laten aansluiten op de tariefsberekening zijn de getallen in de begroting geactualiseerd. Per saldo budgettair neutraal.

Revitalisering Overwhere-Zuid
De uitvoeringsbudgetten voor revitalisering Overwhere-Zuid zijn uitgesteld en worden doorgeschoven naar 2027 via de reserves instandhouding openbare ruimte (IBOR). Het gaat hier om een bedrag van € 532.062.

Aanpassing budget wegen t.b.v. HHNK
De lasten en de baten van de wegentaak die HHNK uitvoert op gemeentelijke grondgebied zijn geactualiseerd. Per saldo budgettair neutraal.

Programma 7 Ruimtelijke ordening

Manager projectbeheerser en projectondersteuner (IPM-rol)
Het projectmanagementbureau heeft te maken met diverse complex en langjarige projecten. Dit soort projecten vraagt een andere manier van aansturing: Integraal Project Management. Om de toekomstige grote complexe projecten, zoals Overwhere-zuid, Wheermolen-Oost, Overwhere-Noord etc. te kunnen blijven bedienen, is het noodzakelijk om de rol en functie van manager projectbeheerser toe te voegen. De manager projectbeheerser is noodzakelijk omdat deze voor de grote projecten een professionalisering gaat bieden op het gebied van planning, risico’s, financiën en databeheer van grote projecten. Daarnaast is ook extra projectondersteuning nodig. De dekking vindt plaats door tijdschrijven op de investeringskredieten.

Structurele capaciteit programmamanager Binnenstad
Nu de Visie Binnenstad is vastgesteld, is het logisch de tijdelijk dekking van de formatie programmamanager Binnenstad uit het continuïteitsbudget projecten (programmabegroting 2021) worden omgezet in structurele dekking. Dit is budgettair neutraal.

Voortzetting programma 2040
Het programma Purmerend 2040 heeft de afgelopen jaren in positieve zin bijgedragen aan de ontwikkelingen en waardevermeerdering van (de) projecten in onze gemeente. Voor de jaren na 2023 is geen budget gereserveerd voor het programma 2040. Het budget dat gevraagd wordt heeft o.m. betrekking op kosten inhuur capaciteit en expertise, opstellen deelrapportages, doen van verkenningen, opstellen en beheren van de website, organiseren van diverse activiteiten, zoals workshops en symposia. Dekking komt uit de reserve gronden.

Wettelijk onderzoek Flora en fauna
Om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen op het gebied van flora en fauna doet de gemeente elke 3 jaar een gemeentelijk breed ecologisch onderzoek. De resultaten hiervan dienen als onderbouwing van elk bouwplan in de gemeente. Deze methode is vele malen efficiënter en goedkoper dan bij elk bouwplan een onderzoek uitvoeren. De kosten voor dit onderzoek dienen elke drie jaar in de begroting te worden opgenomen. Dit is voor 2026 nog niet gebeurd. Dekking komt uit de reserve gronden.

Onderzoek uitbreiding huisvesting woonwagenstandplaatsen
Het college staat een gelaagde aanpak van de wachtlijst voor woonwagenstandplaatsen voor. Naast de inbreiding van het woonwagenterrein Slaperdijk is het streven 11 tijdelijke standplaatsen te realiseren; op middellange termijn wordt een permanente oplossing in een nieuwe grote nieuwbouwontwikkeling nagestreefd. Er wordt een voorbereidingskrediet gevraagd voor het verder onderzoeken van de mogelijke realisatie van een nieuw tijdelijk woonwagenterrein op het Zuivelpad. De locatie is daarbij het resultaat van een uitgevoerd locatieonderzoek. Dekking komt uit de reserve gronden.

Moties Beemster
In de begroting 2023 is er extra budget gereserveerd van incidenteel € 150.000 voor de onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de aangenomen moties door de gemeenteraad van de Beemster. Deze middelen worden ingezet voor de moties: a) onderzoek naar versterking toeristisch netwerk Beemster; b) veilige verkeerssituatie op, - en afrit N244 Purmerenderweg en c) Beemster Erf in samenhang met moties Vrijkomende agrarische bebouwing en UNESCO Werelderfgoed. Dit budget van € 150.000 was opgenomen als stelpost binnen de algemene dekkingsmiddelen en wordt nu functioneel verwerkt op programma 7 ruimtelijke ordening.

Woonwagenterrein Slaperdijk
De inbreiding van het woonwagenterrein Slaperdijk met 2 standplaatsten omvat de oplevering van bouw- en woonrijpe grond en een herstel van de groene omzoming van het terrein. Met de uitbreiding van het woonwagenterrein op de Slaperdijk zal de gemeentegrond onder de kleine speelplaats bouw- en woonrijp verkocht worden aan de Wooncompagnie. Kosten en opbrengsten zijn in evenwicht.

Programma 8 veiligheid

Pilot werkervaringsplaatsen Handhaving
Het is lastig om met de huidige arbeidsmarkt goede en met name ervaren handhavers binnen te krijgen. Bij de jongeren (19 tot 25 jaar) in de regio Zaanstreek-Waterland is er wel animo om bij handhaving aan de slag te gaan. Bij hun ontbreekt echter zowel de werkervaring als de levenservaring om gelijk als volleerd handhaver aan de slag te gaan. Het college van burgemeester en wethouders hecht grote waarde aan het adequaat opleiden van Boa’s. Door werkervaringsplekken (2 fte) beschikbaar te stellen voor afgestudeerde MBO’ers met de vakrichting handhaving, toezicht en veiligheid, krijgt deze doelgroep de mogelijkheid om de nodige werkervaring op te doen. Een andere doelgroep is jongeren uit Purmerend die interesse en affiniteit hebben in het vak van handhaver. De focus voor deze medewerkers zal liggen op het houden van parkeertoezicht. Dit onderdeel van het werk is leerzaam (veel contact met burgers) en je kunt het werk als toezichthouder uitvoeren. Een Boa-beëdiging neemt namelijk nogal wat tijd in beslag. Dekking vindt deels plaats uit de vacatureruimte en deels uit het centrale opleidingsbudget (overzicht overhead).